ועדים מקומיים ואגודות שיתופיות

מועצה אזורית הינה אורגן הפועל במסגרת דו-רבדית. הרובד הראשון לה – הינו הועד המקומי הקיים בכל יישוב אשר משמש כזרוע הארוכה של המועצה האזורית. על פי סעיף 90 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), כל יישוב במועצה אזורית ינוהל על ידי ועד מקומי. על פי פקודת הפרשנות, ועד מקומי הינו רשות מקומית לכל דבר ועניין והינו ריבון בתחום היישוב.

האצלת סמכויות

תהליך האצלת סמכויות בין המועצה האזורית לבין הועד המקומי נשען על סעיף 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), הקובע כי לועד המקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף 63 לצו, ככל שאצלה לו המועצה, על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה זו. ניתן להסיק מכך, כי מסגרת הטלת התפקידים והסמכויות במועצה אזורית הינה מסגרת ייחודית אשר בראשה עומדת המועצה האזורית ומתחתיה, הועד המקומי. האחריות המרכזית המוטלת על הועד המקומי הינה בתוך תחום היישוב, כאשר המועצה היא זו אשר פורסת את חסותה לכל פעילויות הועד בכל הקשור לביצוע מחוץ לגבולות היישוב ובחלק מהמקרים, אף נאלצת לעשות זאת ממש בתוך גבולות היישוב.

שאלות ותשובות בסוגיות הועד המקומי

האם קיימת חובה שהועד המקומי ימנה ועדת בקורת?

על כל וועד מקומי מוטלת החובה למנות לו ועדת בקורת שחבריה יאושרו במליאת המועצה.

האם חובה לשתף פעולה
עם ועדת בקורת?

עפ"י החוק קיימת חובה לשתף פעולה עם חברי ועדת ביקורת ויש להעביר אליהם כל חומר אשר מתבקש על ידם לצורך ביצוע הביקורת.

קיום ישיבות וועד- האם ניתן לקיים ישיבות וועד באמצעים טכנולוגיים?

לא ניתן לקיים ישיבות ועד באמצעים טכנולוגיים (וואטצאפ, מיילים פלאפון ועוד), ישיבות הוועד יתקיימו בנוכחות פיזית של חברי הוועד בלבד.

מהי כמות ישיבות
ועד הנדרשת?

ישיבת ועד רגילה חייבת להתקיים לפחות פעם אחת בכל שישה שבועות. הוועד רשאי להחליט שבחודשים תשרי וניסן לא יתקיימו ישיבות רגילות.

האם קיימת חובה לרשום פרוטוקול לישיבת וועד והאם קיימת חובה לפרסם את הפרוטוקול?

סעיף 54 לצו המועצות האזוריות קובע הנחיות לגבי הפרוטוקול בישיבות של המועצה או של ועדה. סעיף 236 לצו המועצות האזוריות, קובע כי כל משלם מיסים או תושב, זכאי לעיין, בין היתר, בספרי הפרוטוקולים של ישיבות המועצה שנערכו בדלתיים פתוחות, והוראות סעיף זה הוחלו בסעיף 132(ג) לצו המועצות האזוריות אף על ועדים מקומיים. גם על הועד המקומי וגם על הרשות המקומית קיימת חובה לאפשר את העיון בפרוטוקולים.

האם ישנה חובה להקליט את ישיבות הועד ולתמללם?

אין חובה לתמלל את ההקלטה, יש רק חובה לכתוב פרוטוקול שצריך להכיל את שמות חברי הנוכחים והחסרים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעה. הפרוטוקול ייחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב ראש הישיבה.

כיצד מתקשר הועד המקומי
עם נותן שירות?

לא ניתן לבצע עבודה ולהתקשר עם נותן שירות ללא הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של הועד המקומי ובכפוף לכך שהעבודה מתוקצבת בתקציב הוועד ו/או קיימת יתרה תקציבית בתקציב של הוועד שאושר על הועד המקומי.

אילו חובות חלים על הועד המקומי בנושא הגשת דוחות כספיים ותקציב?

ועד מקומי מחויב לאשר תקציב שנתי וכן להגיש דוחות כספים עד תאריכים ספיציפיים במידה ולא יוגשו דוחות כספיים ו/או לא יאושר תקציב, הועד המקומי לא יוכל לתפקד ו/או להוציא כספים. ישנן מקרים בהם המועצה האזורית תכנס בנעלי הועד המקומי ותאשר תקציב ותכין את הדוחות הכספיים על חשבון הועד המקומי. בנוסף, יש לקחת בחשבון כי ישנן רשויות המחליטות כי לא יועבר תקציב לפעילותו של הועד המקומי כל עוד לא הוגשו התקציב והדוחות הכספיים בזמן.

כיצד מעסיקים עובדים בועד המקומי? האם חייבים להוציא מכרז?

קליטת והעסקת עובד בועד המקומי חייבת להיות כדין, יש צורך לפרסם מכרז, הקמת ועדת בחינה, עמידה בתנאי הסף. אפיון תפקידו של העובד צריכות להיות בהלימה לביצוע סמכויות שהמועצה האצילה לוועד המקומי ובלבד שיש למשרה את הסכום הנדרש בתקציב הועד המקומי המאושר ע"י המועצה. חשוב לציין, כי קיימת חובה להפריש לכל עובדי הוועד המקומי את הנדרש על פי דין הפרשות הכוללות בין היתר: הפרשות לקרן פנסיה, תשלומים לביטוח לאומי ומס הכנסה.

מהו ביטוח נושאי משרה והאם חובה לעשות?

על הוועד המקומי קיימת חובה לבטח את כל בעלי התפקידים הציבוריים בישוב (חברי הוועד, נושאי תפקיד, עובדים, חברי ועדות שונות כולל חברי ועדת ביקורת). ביטוח נושאי משרה הינה פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה באמצעות סוכנויות ו/או חברות ביטוח. מטרת פוליסה זו הינה להעניק הגנה רחבה לנושאי המשרה השונים בוועד המקומי מפני תביעות המוגשות נגדו על ידי צדדים ג' בגין מעשים שנעשו שלא כדין במסגרת תפקידו כנושא משרה בחברה. הטלת אחריות אישית על נושאי משרה נהפכה בשנים האחרונות למצויה יותר בעוד מבקשים התובעים להטיל אחריות אישית ישירה על נושאי המשרה בועד המקומי בגין החלטות הנהלה על נושאי המשרה תוך כדי הפעילות השוטפת של הועד המקומי. התוצאה הישירה של העדר פוליסה שכזו היא הסיכון שחברי הועד המקומי יצטרכו במידה וימצא כי החלטתם היתה בחוסר תום לב, מרמה וכו' לשלם מכיסם הפרטי סכומי כסף גבוהים לתובעים בהעדרו של ביטוח מתאים. היום מומלץ לעשות ביטוח נושאי משרה לכל נושאי המשרה הרלוונטיים בועד המקומי לרבות העובדים על מנת למנוע מצב של תביעה עתידית. היתרון בקיומה של פוליסה שכזו היא בעיקר העובדה כי נושאי המשרה אינם מחויבים לשלם באופן אישי ולשאת חלק בתשלום השתתפות העצמית. קיימת אפשרות בפוליסה לשפות את נושאי המשרה בועד המקומי הכלולים בפוליסה בהוצאות המשפטיות ו/או בתשלום הפיצוי בשל הנזק אותו חויבו הם לשלם בגין אחריותם האישית. חובה לבצע התאמה בין תנאי הפוליסה לבין צרכי הועד המקומי ולא לחתום על פוליסה סטנדרטית אשר יכולה להיות לא רלוונטית ולחשוף את נושאי המשרה לתביעות ולכן יש למפות את צרכי הועד המקומי.

אגודה שיתופית

ככלל וכפי שמופיע בפקודת האגודות השיתופיות מטרתה המרכזית של האגודה השיתופית היא לאפשר לחבריה לפעול ביחד להשגת האינטרסים המשותפים של כלל החברים וזאת תוך כדי התאמה לעקרונות של הדדיות, טיפוח החיסכון, עזרה עצמית ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים, כדי להביא לידי שיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור שלהם. מכאן מובן כי עקרון השוויון בין חברי האגודה הוא ראשון במעלה והוא קובע כי כוחו של כל חבר הוא זהה בקבלת ההחלטות של האגודה. האגודה השיתופית פועלת על מסמך היסוד בין חבריה שהינו תקנון האגודה השיתופית. התקנון כולל בין היתר את ההסכמות הבסיסיות בין חברי האגודה ומהווה חוזה כתוב בין רצונם של החברים לבין עצמם. בפועל, בפני חברי האגודה השיתופית עומדת הבחירה בהקמת האגודה להחליט האם לאמץ את התקנון המצוי שמצוי באתר רשם האגודות השיתופיות ו/או להחליט על תקנון ספציפי העונה על צרכים ספציפיים של חברי האגודה. כל שינוי תקנון מחייב הליך נפרד אשר מצריך פרסום מקדים לשינוי המוצע, אישור באסיפת החברים ברוב שהוחלט עליו בתקנון וכן אישור רשם האגודות השיתופיות לשינוי שאושר. באגודה השיתופית קיימים מס' אורגנים כאשר האורגן החשוב ביותר הינו האסיפה הכללית אשר מורכבת מכל חברי האגוד. בין תפקידי האסיפה הכללית ניתן למנות: אישור והתווית מדיניות האגודה, אישור מאזן ותקציב ובחירת רשויות האגודה השונות כאשר המרכזי ביניהם הינו ועד ההנהלה שמורכב מחברי האגודה וסמכויותיו הינן שיוריות קרי: כל סמכויות שלא מסורות לשום אורגן אחר באגודה. על האסיפה הכללית להתכנס לפחות פעם בשנה וזאת באמצעות הזמנה הנשלחת לחברי האגודה בה מפורטים: מועד ומקום האסיפה הכללית, פירוט סדר היום יש לפרט את סדר היום. כמו כן, בתחילת האסיפה יש לאשר את סדר היום שפורסם בהזמנה לחברים.

יעוץ משפטי

כידוע, חברי ועדים מקומים וחברי ועד באגודות שיתופיות הינם תושבים של המקום בו הם גרים ומתנדבים לבצע את עבודתם לטובת הכלל. האינטרקציה והחיכוך המתמיד בין הגופים לבין החברים ו/או התושבים בו הינו בלתי פוסק ומגיע במקרים מסוימים לכדי בעיות משפטיות מורכבות וסבוכות. על מנת למנוע מצב בלתי אפשרי שכזה, יש להצטייד בעורך דין אשר 'חי ונושם' את התחום ואשר כיהן בתפקידי מפתח בגופים אלו כגון: מזכיר באגודות שיתופיות, חבר ועד מקומי, חבר ועדת בקורת ועוד כדי לקבל כלים מקצועיים ונכונים לבצע את התפקיד הציבורי באופן מקצועי וחף מטעויות. אנו מביאים איתנו לתפקיד המשפטי אקטיביות ומעורבות בחיי הועד המקומי ו/או האגודה השיתופית ומלווים באופן אישי את יו"ר הועד המקומי ו/או מזכיר ו/או חברי ועד האגודה ומנתבים את צעדיהם המשפטיים עם ארגז כלים מגוון הכולל בין היתר: נוכחות באסיפות ובישיבות הנהלה, טבלת מעקב משימות למזכיר, פורמטים לסיום העסקת עובד ועוד.

אל תתמודדו עם המצב לבד
פנו אלינו עוד היום בטלפון לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות!

או מלאו כבר עכשיו פרטים ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם:

צרו קשר עוד היום

לייעוץ ללא התחייבות מלאו את הפרטים: